Utesesong

Utesesongen, fra mai til september, trener vi på bueskytebanen på Breiva. 

Tirsdager 17.30 - 20.00

Banen er for øvrig tilgjengelig når du måtte ønske.

Innesesong

Fra september til mai har vi treninger på Hunstad Barneskole.


OBS! Nye treningstider fra uke 8 2016

Tirsdager 17.30 - 20.00

Torsdager 18.00 - 20.00 

 

Det er også mulighet for trening lørdager frem til kl 14.00 og søndager frem til kl 16.00

 


Kart

Kart

REFERAT FRA ÅRSMØTE I

 

BODØ BUESKYTTERFORENING

21. JANUAR 2010

 

 

Det møtte 15 medlemmer på årsmøtet.

 

  1. 1.    Åpning

Leder Ole-Henrik Iversen ønsket velkommen til årsmøtet som ble holdt i Multi Kuldes lokaler i Sigrid Undsets vei 4.

 

  1. 2.    Valg av møteleder, sekretær og protokollkomité

Ole-Henrik Iversen ble valgt til møteleder og dirigent. Terje Jacobsen ble valgt til sekretær. Arne Simonsen og Gunnar Sundsfjord ble valgt til å underskrive møteprotokollen.

 

Enstemmig.

 

  1. 3.    Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Ingen kommentarer og enstemmig godkjent.

 

  1. 4.    Årsberetning

 

Årsberetningen ble gjennomgått og man stoppet opp underveis og diskuterte litt. Årsberetningen godkjent enstemmig.

 

  1. 5.    Regnskap

 

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Otto Karlsen. Enstemmig godkjent.

Det nye styret oppfordres til å fastsette beløp for reisestøtte/startkontingent til medlemmer som deltar på stevner som ikke arrangeres av BBF.

 

  1. 6.    Innkomne saker

 

Sak 1:

 

Årsmøtet gir styret i oppgave å fordele ansvar og oppgaver for ivaretakelse av de stevner Bodø BF har påtatt seg iht. terminlista for 2010. Oversikt over hvem som har ansvar og oppgaver ved det enkelte stevne bør gis ut/distribueres tidligst mulig etter at nytt styre har konstituert seg. Ansvar for salg/kioskdrift bør også medtas og til denne funksjon bør foreldre til barn/ungdom som skyter samt ikke skytende voksne medlemmer være aktuelle.

Enstemmig.

Det bemerkes fra møtedeltakere at foresatte til unge medlemmer ønsker å bidra mer i klubben.

Sak 2:

 Forslag til tillegg til vedtektene – ny paragraf - Æresmedlem 

Dette skal være foreningens høyeste utmerkelse og tildeles medlemmer som over en årrekke har gjort en ekstraordinær innsats for klubben, sportslig og/eller administrativt.

Helt ekstraordinære enkeltprestasjoner fra medlemmer eller personer utenfor foreningen, kan også gi æresmedlemskap.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har samme formelle rettigheter som betalende medlemmer. Som synlig tegn på æresmedlemskap utdeles hedersbevisning i form av plakett, fortrinnsvis ved årsmøtet eller ved andre høytidelige anledninger. Innstilling til æresmedlemskap kan fremmes av alle klubbens medlemmer. Forslagene behandles konfidensielt. Æresmedlemmer kan kun utnevnes etter et enstemmig styrevedtak.

Enstemmig.

Sak 3:

Del 1:

Slik jeg forstår det er ikke BBFs vedtekter i samsvar med "Idrettens Basis-lovnorm". Denne loven er ufravikelig, noe som innebærer at klubben ikke kan ha vedtekter som strider imot denne. Blant annet var det feil når det gjelder kjønnsfordeling, valgkomite og krav for å gjennomføre ekstraordinært Årsmøte.
Jeg har utarbeidet forslag til nye vedtekter. Evt. andre vedtak til lovendring på kommende årsmøte må implementeres
.

Enstemmig.

Det nye styret får i oppgave å ordne opp i dette.

Del2:

 Jeg foreslår at styrets sammensetning reduseres til et minimum av hva som trengs. Det bør heller opprettes komiteer/utvalg som gis ansvar innen egne felter (eks stevnekomite, NM-komite, banekomite). Et mindre styre vil gjøre det lettere å finne aktuelle kandidater samt at det vil bli lettere å få samlet styret. Følgelig foreslår jeg at styret består av følgende: 

Leder                                                                                                                      Nestleder
Styremedlem (regnskap)
Styremedlem                                                                                                      Styremedlem/ kan være ungdomsrepresentant
Varamedlem (møterett)
 

Vedtatt  

 12 for 3 mot 

Del 3:

Det vedtektsfestes at styret kan oppnevne NM-komite samt at lederen av denne komiteen har talerett, møterett/plikt (ikke stemmerett). Dette gjelder for hele perioden komiteen er virksom. Dette ses i sammenheng med forslaget om å slanke styret og heller opprette komiteer med konkrete ansvar.

Vedtatt

 

  1. 7.    Medlemskontingent 2010

 

Det nye styret får i oppgave å ev. justere medlemskontingenten. Det oppfordres til at alle i husstanden er registrert som medlem.

 

 

 

  1. Valg

 

Valgkomiteen har lagt fram følgende innstilling for 2010

 

Leder                                                Terje Jacobsen                  Ny

Nestleder                             Widar Waleniussen                      Ny

Styremedlem                                  Otto Karlsen                        Gjenvalg

                                               Bjørn-Willy Arntsen            Gjenvalg

                                               Anne Elvenes                      Ny

                                               Siv Kvammen                      Gjenvalg                  

                                               Sven Erik Eide                    Gjenvalg      

Ungdomsrepresentant     Alida Kvammen                  Gjenvalg      

Revisor:                                Else Jacobsen                  Gjenvalg

                                               Gunnar Sundsfjord                        Ny                                                     

 

Valgkomite:                         Lidvor Finbakk                    Gjenvalg

                                               Widar Waleniussen                      Gjenvalg

                                               Arne Simonsen                  Ny

 

 

 

 

 

 

Leder enstemmig valgt som foreslått Terje Jacobsen.

 

Benkeforslag på nestleder, Anne Elvenes. Det stemmes, 10 stemmer for Widar, 5 stemmer for Anne. Widar Waleniussen valgt til nestleder.

 

Siv Kvammen trekker seg som kandidat til styremedlem.

Alida Kvammen trekker seg som kandidat ungdomsrepresentant.

 

Otto Karlsen enstemmig gjenvalgt som foreslått.

Anne Elvenes valgt som foreslått.

Bjørn Willy Arntsen enstemmig gjenvalgt som foreslått.

Sven Erik Eide enstemmig velges. Da ungdomsrepresentantkandidat trekker seg, påtar avtroppende leder seg å forespørre Anneli Steen Johansen.

 

Gunnar Sundsfjord velges til revisor.

Arne Simonsen og Lidvor Finbakk velges til valgkomite.

 

 

Styret for 2010 er da som følger:

 

Leder                                                Terje Jacobsen      

Nestleder:                                       Widar Waleniussen

Styremedlemmer:                          Otto Karlsen/ Kasserer

                                                           Anne Elvenes

Bjørn-Willy Arntsen

Anneli Steen Johansen

Vara:                                                 Sven-Erik Eide                                          

Revisor:                                           Gunnar Sundsfjord

Valgkomite:                                     Arne Simonsen

Valgkomite:                                     Lidvor Finbakk

 

 

 

 

  1. Valg av representanter til NBF`s forbundsting 17-18.4 og NIK’s ting 17.4

 

Her velges Anne Elvenes og Terje Jacobsen til NBF`s ting og

Widar Waleniussen til NIK’ ting.

 

 

 

 

  1. 10.   Valg av representanter til Nordland Bueskytterkrets ting 21.02.09

 

Her velges Willy Sandbakk og Terje Jacobsen. Enstemmig.

 

 

 

 

11.  Utdeling av ferdighetsmerker

 

En del av klubbens medlemmer har bestått kravet til ferdighetsmerker.

 

Elite: Terje Jacobsen

Gull: Borgar Kvammen

Bronse: Anders Mevold

               Alise Eide

               Martin Breivik

               Øyvind Nygaard

 

 

 

Møtet slutt

 

Bodø 2010-02-04

Terje Jacobsen

Referent

 

Gjenpart:

Nordland Idrettskrets

Norges Bueskytterforbund

Nordland Bueskytterkrets

Bodø Idrettsråd

Medlemmene via e-post / oppslag i treningshallen

 

Arne Simonsen                                                     Gunnar Sundsfjord

Protokollkomité                                                     Protokollkomité


Webløsning fra Seria.no