Utesesong

Utesesongen, fra mai til september, trener vi på bueskytebanen på Breiva. 

Tirsdager 17.30 - 20.00

Banen er for øvrig tilgjengelig når du måtte ønske.

Innesesong

Fra september til mai har vi treninger på Hunstad Barneskole.


OBS! Nye treningstider fra uke 8 2016

Tirsdager 17.30 - 20.00

Torsdager 18.00 - 20.00 

 

Det er også mulighet for trening lørdager frem til kl 14.00 og søndager frem til kl 16.00

 


Kart

Kart

REFERAT FRA ÅRSMØTET

 

BODØ BUESKYTTERFORENING

12. JANUAR 2006

MØTEROMMET – PEPPEZ PIZZA

 

 

 

Det møtte 13 delegater på årsmøtet.

 

            1. Åpning

 

Årsmøtet ble åpnet av leder Ole-Henrik Iversen

 

            2. Valg av møteleder/dirigent, sekretær og protokollkomite

 

Ole-Henrik Iversen ble valgt til møteleder og dirigent. Grethe Riber ble valgt til sekretær. Alida Kvammen og Terje Jacobsen ble valgt til protokollkomite. Enst.

 

            3. Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Innkallelse og saksliste ble enstemmig godkjent.

 

            4. Årsberetning

 

Årsberetningen ble gjennomgått punktvis, og det ble stoppet opp underveis slik at medlemmene kunne stille spørsmål, og enkelte ting kunne klargjøres nærmere.

 

Det ble kommentert at det var ikke Bodø BF som arrangerte NNM innendørs, men Fauske HSL. Bodø BF hadde et annet stevne dagen etter i samme idrettshall.

 

Det ble forklart en del angående endringene som har skjedd vedr. bingospill, og det faktum at Bodø Bingo ikke kan trekke egenandel fra klubben når vi ikke stiller vakt på bingoen.

 

Vedr. juniorsamlingen – ble stilt spørsmål om hvor mange som deltok fra Bodø BF, og det var 8 deltakere med stort og smått.

 

Vedr. medlemsutviklingen – ble etterlyst informasjonsskriv til de nye medlemmene. Dette har vært nevnt før, og styret tar det til etterretning. Vi skal utarbeide et oppdatert skriv med kort informasjon om priser, treningstider, medlemskap, buestikka m.v.

 

Vedr. treningstider – mulighet for å trene utenom fastsatte tider som vi har på tirsdager og fredager. Det er muligheter for å trene på andre tider, såfremt pistolklubben ikke bruker lokalene selv. Valter presiserte at vi er gjester i pistolklubbens lokaler, at vi må være bevisst på at vi tar vare på det gode ”klimaet” som vi har fått oss i mellom. Vår trening til andre tider må være på pistolklubbens premisser. D.v.s. at hvis noen av våre trener utenom oppsatt tid og pistolklubben ønsker å bruke lokalet selv, må vi innfinne oss med det og vike plassen. Som sagt – vi er gjester på deres bane.

 

Muligheter for å inngå bedre samarbeid med pistolklubben? Vi har vår ”kaffekasse” og klubben har sin egen. Det er viktig at alle er klar over det slik at man ikke forsyner seg hos den ene og betaler til den andre. Vi kan jo ev. prøve å sjekke ut muligheten for et samarbeid angående dette, slik at det bare eksisterer en ”kaffekasse” og vi unngår misforståelser?

 

Valter etterlyste informasjon om opplegget i Valnesfjord. Dette burde vært nevnt i årsmeldingen. Bodø BF har i samarbeid med Norges Bueskytterforbund gått inn på en avtale om instruksjon i bueskyting på Valnesfjord helsesportsenter.

For dette får klubben en viss sum som blant annet skal dekke utgifter til kjøring for de som skal reise innover dit å instruere. Vi vurderer vår avtale hvert halvår, og har fornyet den for 1. halvår 2006. Vi har 4-5 personer i klubben som tar denne instruksjonen på skift. Vi håper at dette skal gi interesse for de som deltar, og at de respektive tar med seg interessen til sin hjemkommune, som igjen kanskje fører til nye bueskyttere og nye miljø.

 

På aktivitetssiden ble det opplyst av Valter har hatt et opplegg med instruksjon i bueskyting for en klasse på høgskolen.

 

Utendørsaktiviteten – denne må satses på. Vi har en god bane som ble delvis drenert høsten 05, og jobbes med for å få bedre forhold. Dette arbeidet fortsetter våren 06. Treningstidene utendørs har kanskje ikke vært så opplagte, slik at folk har delvis kommet å gått etter når det har passet for den enkelte. Hvis vi legger opp til faste tider og man vet at det er folk på banen, vil kanskje interessen for å trene øke når man vet at man ikke blir alene på treningen. I god tid før utesesongen starter, skal vi enes om hvilke dager og tider som blir vår ”offisielle” treningstid ute, og sende ut informasjon til alle medlemmene om det. Vi kan jo også prøve å legge opp til mer sosiale treninger på sommeren med grilling osv. Alle gode ideer mottas med takk.

 

Årsberetningen ble enstemmig godkjent med de kommentarer som foreligger.

 

            5. Regnskap

 

Kasserer gjennomgikk regnskapet og det ble forklart angående en del poster. Det mangler blant annet overført penger fra Norges bueskytterforbund for 2. halvår 2005 angående opplegget i Valnesfjord, og vi har heller ikke fått utbetalt for bingo i 2005.

 

Regnskapet enstemmig godkjent.

 

            6. Innkomne saker til behandling

 

6.1. Forhøyelse av medlemskontigent

 

Forslaget enstemmig godtatt og satsene fra og med 01. 01. 2006 blir som følger:

 

Familiemedlemskap                  800,- pr. år

Seniormedlemskap                   500,- pr. år

Juniormedlemskap                    400,- pr. år

Støttemedlem                           150,- pr. år

 

Disse satsene inkluderer medlemsbladet Buestikka som er obligatorisk med ett blad pr. husstand.

 

6.2. Etablering av Web-side for klubben

 

Enstemmig vedtatt jfr. forslag som foreligger. Styret inngår avtale med Viktor Håkonsen av etablering av denne. Bjørn Willy Arntsen melder seg som ansvarlig redaktør som skal gjøre dette arbeidet i samarbeid/få opplæring av og med Viktor. Borgar Kvammen melder sin interesse for å hjelpe til med dette når siden er etablert.

 

 

6.3. Igangsetting av forprosjekt vedrørende nytt innendørslokale

 

Det ble en del diskusjon og forslag vedrørende denne saken. Vi ble enige om å kontakte Bodø bokseklubb for å få ideer og informasjon om hvordan de har gått fram for å få sine egne lokaliteter.

Enstemmig.

 

            7. Valg

 

Det ble en del diskusjon angående hvor mange som skal sitte i styret og det ble enstemmig vedtatt å utvide styret med ett medlem. Bjørn  Willy Arntsen melde seg som frivillig. Andre delegater ble foreslått, men de takket nei.

 

Etter avstemming består styret i Bodø bueskytterforening av følgende personer for 2006:

 

Leder Ole-Henrik Iversen  gjenvalg
Nestleder Valter Kristiansen  gjenvalg
Sekretær Grethe Riber  gjenvalg
Styremedlem Willy Sandbakk   gjenvalg
Styremedlem Siv Beate Kvammen  gjenvalg
Varamedlem Bjørn Willy Arntsen  ny
Kasserer Otto Karlsen  gjenvalg
Revisor Ronny Hatch  gjenvalg
Hege Anita Stene  ny
Valgkomite Terje Jacobsen   ny
Arvid Freding   ny

 

     

            8. Valg av representanter til NBK’s ting samt til NBF’s ting

 

Siv Kvammen og Terje Jacobsen velges til å representere Bodø Bueskytterforening på Nordland bueskytterkrets ting på Fauske 28.01.06.

Enstemmig.

 

Valter Kristiansen og Bjørn Willy Arntsen velges til å representere Bodø BF under forbundstinget i Kristiansand i april. Disse to drar under forutsetning av at Ole-Henrik Iversen deltar som leder for NBK på dette tinget. Hvis så ikke blir tilfelle, skal Ole-Henrik og Valter reise til Kristiansand for Bodø BF.

 

            9. Utdeling av ferdighetsmerker

 

Følgende personer fikk utlevert ferdighetsmerker for innendørs skiveskyting:

 

Bronse:  (Krav 435 poeng på 18 m – 60 cm skive)

Hege Anita Stene

Kristian Jacobsen

Terje Jacobsen

Siv Beate Kvammen

Sølv: (Krav 510 poeng på 18 m – 60 cm skive)

Borgar Kvammen

Kristian Jacobsen

Terje Jacobsen

Willy Sandbakk

 

 

Møtet slutt

 

Bodø 17. januar 2006

 

 

Grethe Riber

Referent og sekretær

 

 

Gjenpart:

Nordland Idrettskrets

Norges Bueskytterforbund

Nordland Bueskytterkrets

Bodø Idrettsråd

Medlemmene via mail/oppslag treningshall

 

 

 

Terje Jacobsen                                                                         Alida Kvammen

protokollkomite                                                                         protokollkomite


Webløsning fra Seria.no