Utesesong

Utesesongen, fra mai til september, trener vi på bueskytebanen på Breiva. 

Tirsdager 17.30 - 20.00

Banen er for øvrig tilgjengelig når du måtte ønske.

Innesesong

Fra september til mai har vi treninger på Hunstad Barneskole.


OBS! Nye treningstider fra uke 8 2016

Tirsdager 17.30 - 20.00

Torsdager 18.00 - 20.00 

 

Det er også mulighet for trening lørdager frem til kl 14.00 og søndager frem til kl 16.00

 


Kart

Kart

 

 REFERAT FRA ÅRSMØTET

BODØ BUESKYTTERFORENING

11. JANUAR 2007

 

 STED: BRATT`N AKTIVITETSPARK

 

 

Det møtte 15 delegater på årsmøtet

 

            1. Åpning

 Leder Ole-Henrik Iversen ønsket velkommen og så gikk vi direkte til sak 10 på sakslisten, hvor Ketil Fosse orienterte om Bratt'n aktivitetspark.

 Fosse sitter i en prosjektstilling på Bratten. Anlegget eies av Bodø kommune og er kostnadsberegnet til 65 millioner kroner. Det er brukt 33 millioner så langt på prosjektet. Aktivitetsparken vil romme det meste. Det skal blant annet settes opp et hovedbygg som er kostnadsberegnet til 30 - 35 millioner. Dette vil inneholde kafe, verksted, klatrevegg m.m. Det vil også ha en undervisningsfløy, samt en kontorfløy. Målet for dette bygget er 2008, men det spørs om de klarer å være ferdig til da.

 For Bodø BF er vi er interessert i å komme inn i et bygg på nedre del av anlegget. Her er flere interessenter. Tanken er at det blir lagerbygg i 1. etasje og kanskje bueskytterbane som deles med modellbilbane i 2. etasje. Dette ligger litt fram i tid, da første steg er å få klarsignal til å bygge her p.g.a. at det har vært søppelfylling, og derfor kan være avgasser fra grunnen. Dette foregår det målinger på. Når ev. klarsignal gis, vil det bli opprettet en arbeidsgruppe med de interesserte parter og det vil bli tegnet planer.

 For ytterligere informasjon om Bratt'n er det mulig å gå inn på hjemmsiden til anlegget, som har følgende adresse: http://www.bratten.no/

 

            2. Valg av møteleder/dirigent, sekretær og protokollkomite

 Ole-Henrik Iversen ble valgt til møteleder og dirigent. Grethe Riber ble valgt til sekretær. Kristian Jacobsen og Viktor Håkonsen ble valgt til protokollkomite.Enst.

 

            3. Godkjenning av innkalling og saksliste

 Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

 

            4. Årsberetning

 Årsberetningen ble gjennomgått punktvis slik at det ble anledning å stille spørsmål og komme med kommentarer underveis.

 Under avsnittet kurs er det stilt spørsmål vedr. markedsføring av kurs/aktivitet. Kristian Jacobsen opplyser at Bodø kommune har opprettet en hjemmeside for ungdom som heter ungdomma.no og at denne siden er flittig brukt av ungdommen. Kanskje det er mulig at vi kan prøve å annonsere her for å nå vår målgruppe.

 Ellers blir det kommentert at adressen til vår nye hjemmeside bør brukes på headinger på brevark m.v. slik at den blir kjent for flest mulig.

 Årsberetningen godkjent med de kommentarer som foreligger.

 

            5. Regnskap

 Regnskapet ble gjennomgått og det ble stilt spørsmål ved en del poster. Dette ble oppklart pr. telefon med kasserer, da han ikke hadde anledning å være til stede. Størsteparten av inntektene kommer fra opplegget vi har ved Valnesfjord helsesportssenter, og dette er gode inntekter for klubben. Vi fikk ikke inntekt på bingospill i 2006. Det ble kommentert at renteavkasningen i bank er dårlig selv om det er høyrentekonto. Styret oppfordres til å sjekke andre sparealternativer med lav risiko.

Regnskapet enstemmig godkjent.

 

            6. Innkomne saker til behandling

 Ingen innmeldte saker.

 

            7. Valg av styre, revisor og valgkomite

 Følgende innstilling foreligger fra valgkomiteen:

 

Leder                Ole-Henrik Iversen                   gjenvalg

Nestleder           Willy Sandbakk                        tidligere styremedl.

Sekretær           Grethe Riber                             gjenvalg

Styremedlem     Siv Beate Kvammen                 gjenvalg

Styremedlem:    Bjørn-Willy Arntsen                  tidligere varamedl.

Varamedlem      Arvid Freding                           ny

Kasserer           Otto Karlsen                            gjenvalg

Revisor             Ronny Hatch                            gjenvalg

 

Det ble foreslått å utvide styret med ungdomsrepresentant. Både Kristian Jacobsen og Borgar Kvammen melder seg som interesserte. Det legges frem 2 forslag:

  • - Vi velger en representant og en vara men begge kalles inn til møter
  • - Vi velger 2 medlemmer

 

Enstemmig vedtatt at det blir 2 ungdomsrepresentanter i styret. I tillegg fremsettes det forslag til valgkomite: Det foreslåes:

                        Terje Jacobsen og Sissel Aarhaug

Enstemmig vedtatt

 

Innstillingen fra valgkomiteen enstemmig vedtatt med de tillegg som er nevnt. Styret for 2007 består da av følgende personer:

 

Leder                          Ole-Henrik Iversen                               Valgkomite:    Terje Jacobsen

Nestleder                    Willy Sandbakk                                    Valgkomite:    Sissel Aarhaug

Sekretær                    Grethe Riber

Styremedlem              Siv Beate Kvammen

Styremedlem              Bjørn-Willy Arntsen

Varamedlem               Arvid Freding

Ungdomsrepr.             Kristian Jacobsen

Ungdomsrepr.             Borgar Kvammen

Kasserer                     Otto Karlsen

Revisor                       Ronny Hatch

 

            8. Valg av representanter til Nordland bueskytterkrets ting 17.02.07

 

Det ble foreslått at Arvid Freding skulle representere klubben samt en av ungdomsrepresentantene. Begge ungdommene var interesserte i å delta, så det ble loddtrekning mellom Kristian og Borgar, og Borgar vant denne. Det ble også stilt spørsmål ved alder for å stemme, og Grethe sjekker dette opp med Nordland Idrettskrets. Hvis representanten er for ung deltar Willy Sandbakk i stedet.

Enstemmig.

 

            9. Utdeling av ferdighetsmerker

 

Merker er bestilt men ikke ankommet. De som får merker er:

Bjørn-Willy Arntsen                              Fita 1000

Grethe Riber                                       Fita 1000 - Fita 1100 - Fita 1200 og Norden 1250

Grethe har ikke tatt alle disse i 2006, det har blitt avglemt tidligere å bestille fitanåler.

 

            10. Orientering om Bratten aktivitetssenter, utvikling, status og framtid

 Dette saken ble presentert som første sak etter åpning av møtet.

 

Styremerknad:

Årsmøtets beslutning om å velge to ungdommer inn i styret ble dessverre litt forhastet. Vi må forholde oss til statuttene som beskriver styrets antall og sammensetning. Dersom dette skal endres må det fremmes formelt forslag om det som så skal behandles av årsmøtet. Inntil videre må derfor ungdommene tiltre styremøtene uten formelt å inngå som styrerepresen-tanter. En slik midlertidig ordning, inntil vedtektene eventuelt blir endret, vil like fullt være en verdifull støtte for styret og god og nyttig erfaring for ungdommene selv.

Bodø 14. januar 2007

Grethe Riber

Sekretær og referent

 

Gjenpart:

Nordland Idrettskrets

Norges bueskytterforbund

Nordland bueskytterkrets

Bodø Idrettsråd

Medlemmene via mail/oppslag treningshall

 

Viktor Håkonsen                                                                      Kristian Jacobsen

Protokollkomite                                                                        Protokollkomite


Webløsning fra Seria.no