Utesesong

Utesesongen, fra mai til september, trener vi på bueskytebanen på Breiva. 

Tirsdager 17.30 - 20.00

Banen er for øvrig tilgjengelig når du måtte ønske.

Innesesong

Fra september til mai har vi treninger på Hunstad Barneskole.


OBS! Nye treningstider fra uke 8 2016

Tirsdager 17.30 - 20.00

Torsdager 18.00 - 20.00 

 

Det er også mulighet for trening lørdager frem til kl 14.00 og søndager frem til kl 16.00

 


Kart

Kart

REFERAT FRA ÅRSMØTET I  

BODØ BUESKYTTERFORENING 
 

NYHOLMEN SKANDSE 
 
 

29. JANUAR 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det møtte 10 representanter på årsmøtet. 

 1. Åpning
 

Leder Ole-Henrik Iversen ønsket velkommen til årsmøtet og åpnet med å fortelle litt om Nyholmen Skandse siden vi var her. 

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 

Ingen kommentarer til dette så det ble enstemmig godkjent. 

 1. Valg av dirigent, referent og protokollkomite
 

Ole-Henrik Iversen ble valgt til møteleder og dirigent. Grethe Riber ble valgt til sekretær og Arvid Freding og Sissel Aarhaug ble valgt til å underskrive møteprotokollen. Enstemmig. 

 1. Årsberetning
 

Årsberetningen ble gjennomgått og diskutert. Valter Kristiansen var oppført som delegat til Nordland Idrettskrets sitt ledermøte, og dette er feil. Han deltok for NBK. Dette blir rettet opp og årsmeldingen er godkjent som den foreligger. 

 1. Regnskap
 

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent med følgende kommentar: Det bør overføres penger fra brukskonto til høyrentekonto for å få inn renteinntekter på dette. 

 1. Innkomne saker
 

Sak 1: Vedtektsksendring for å få en ungdomsrepresentant i styret

Årsmøtet diskuterer saken og er enige om at dette må gjøres i samsvar med gjeldende lover og regler. Det diskuteres om denne representanten skal komme i tillegg til eksisterende styremedlemmer eller istedenfor ett av styrets medlemmer.

Det stemmes over følgende:

 • Skal det velges inn en ungdomsrepresentant i styret:
 • Vedtak: Ja – enstemmig
 • Skal representanten komme i tillegg eller erstatte en av styremedlemmene:
 • Vedtak: I tillegg – enstemmig

Styret sørger for å få gjennomført vedtektsendringen hvor årsmøtets vedtak og Idrettens lover og retningslinjer blir ivaretatt i formuleringene. 

Sak 2: Forslag om utgiftsdekning 

Forslaget har 3 punkter a, b og c. det presiseres at punkt a og b er forslag fra leder og ikke fra styret som det står, mens punkt c er styrebehandlet. 

A: Telefonutgiftsdekning i ”rimelig utstrekning” for leder og sekretær

B: Km.godtgjørelse for aktivitetsleder/treningsansvarlig

C: Dekning av enkel serevering under styremøter 

Forslagene ble stemt over hver for seg og alle 3 ble enstemmig godkjent. Nårt det gjelder km.godtgjørelse sjekker vi med NBF for å bruke forbundets satser for dette. 

 1. Valg
 

Valgkomiteen har lagt fram følgende innstilling for 2008:

Leder.  Ole-Henrik Iversen  gjenvalg

Nestleder: Willy Sandbakk   gjenvalg

Sekretær: Grethe Riber   gjenvalg

Styremedl: Bjørn-Willy Arntsen  gjenvalg

Styremedl: Siv Beate Kvammen  gjenvalg

Vara:  Arvid Freding   gjenvalg

Kasserer: Otto Karlsen   gjenvalg

Revisor: Ronny Hatch   gjenvalg

Valgkomite: Terje Jacobsen   gjenvalg

Valgkomite: Sissel Aarhaug   gjenvalg

Ungdomsr: Borgar Kvammen   gjenvalg 

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

 1. Valg av representanter til NBK’s ting Mo
 

Terje Jacobsen og Morten Nydal. Enst.

Valg av representanter til NBF’s ting i Molde i april 2008: Ole-Henrik Iversen og Willy Sandbakk. Ev. reserve blir styrets oppgave å finne hvis en av disse må melde forfall. Leder melder på delegatene. 
 
 
 

 1. Ferdighetsmerker
 

Ole-Henrik la fram en oversikt over de ferdighetsmerkene som klubbens medlemmer har innfridd kravene til. Noen er tidligere utlevert, noen ble utlevert på møtet, og de som ikke var til stede vil få sine merker utdelt når de kommer på trening. 

 1. Status Bratt’n
 

Leder har vært i kontakt med Bratten Aktivitetssenter nå det gjelder status. Der ble det opplyst at Bueskytterforeningens interesser lever i beste velgående.

Når det gjelder selve fyllingen vil ikke den kunne bebygges før det er gått relativt lang tid. Imidlertid går det en fjellrygg fra riksvegen og nedover  i vestlig retning. Her er mulighetene bedre da dybden på fyllingen er mindre.

Situasjonen i øyeblikket er noe uklar mht tidsperspektiv. Aktivitetssentret har søknader inne på i alt 34 mill.kr til dekning av en rekke delprosjekter. I løpet av relativt kort tid forventes det imidlertid at en får oversikt over økonomitilgangen. Når det har skjedd vil en bedre være i stand til å si noe om når de forskjellige delprosjektene kan forventes realisert. 

Bodø 09.02.2008  
 

Grethe Riber

Sekretær og referent 

Gjenpart:

Nordland Idrettskrets

Norges Bueskytterforbund

Nordland Bueskytterkrets

Bodø Idrettsråd

Medlemmene via mail/oppslag treningshall 
 
 
 
 
 

Sissel Aarhaug     Arvid Freding

Protokollkomite     Protokollkomite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


Webløsning fra Seria.no